ગુજરાતી English

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

શ્રી આશિષ ભાટીયા,આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી.(ક્રાઇમ અને રેલ્વે).


અગાઉની સુચનાઓ

છબી ગેલેરી

   લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

અગત્યની સુચનાઓ તા.૨૨/૦૨/૧૭

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની અગત્યની જાહેરાત
 અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા વિભાગ,વડોદરા દ્ધારા અગાઉ આપવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક: LRB/201617/1 અનુસંધાને લોકરક્ષક ભરતી અન્વયે ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી (PET/PST) તા.૧૬/૦૧/૧૭ થી તા.૧૧/૦૨/૧૭ સુધી રાજયના જુદા જુદા ૧૦ કેન્દ્ર ઉપર યોજવામાં આવેલ. ઉમેદવારોની આ શારીરિક કસોટી (PET/PST) હંગામી પરીણામની વિગતો લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ www.lrb2016.org ઉપર તા.૧૬/૦ર/૧૭ ના રોજ અપલોડ કર્યા બાદ નીચે જણાવેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતેના હંગામી પરીણામોમાં ફેરફારની જરૂરીયાત જણાતા નીચે મુજબ સુધારો કરી ફરી નવી ફાઇલો તા.૨૨/૦૨/૧૭ ના રોજ વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જેની સુધારેલ સાચી વિગતો નીચે મુજબ છે.
(૧) પોલીસ હેડકવાર્ટર, શાહીબાગ, અમદાવાદ શહેર ગ્રાઉન્ડ ખાતે તા.૧૬,૧૭/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ શારીરિક કસોટીના પરીણામ ટેકનીકલ ખામીના કારણોસર રદ કરવામાં આવેલ અને આ બે દિવસના ઉમેદવારોને દોડ માટે ફરીથી તા.૦૬/૦૨/૧૭ ના રોજ બોલવવામાં આવેલ. જે તા.૦૬/૦૨/૧૭ ના PET ના પરીણામમાં શરતચૂકથી બે બેચ નં.૫ અને ૬ ના ઉમેદવારોના પરીણામમાં તા.૧૭/૦૧/૧૭ ના રોજના રદ કરાયેલ પરીણામોની વિગત મુકાયેલ છે. જે હટાવી તા.૦૬/૦૨/૧૭ના રોજના પરીણામની વિગતો મુકવામાં આવેલ છે.
(૨) રાજય અનામત પોલીસ દળ,જુથ-૭,નડીયાદ ગ્રાઉન્ડ ખાતેના તા૧૬/૧/૧૭ ના અને તા.૧૭/૧/૧૭ના પ્રથમ બે દિવસના પરીણામમાં અમુક ઉમેદવારોની દોડના સમયમાં સેકન્ડ દર્શાવવાની રહી ગયેલ હોય, તે દર્શાવવામાં આવેલી છે. ઉમેદવારોના ગુણમાં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી.
(૩) જેથી ઉપરોકત બંન્ને ગ્રાઉન્ડના સબંધિત ઉમેદવારોએ આ અંગે ખાસ નોંધ લેવી. ઉપર જણાવેલ વિગતો સિવાય બાકી પરીણામની વિગતોમાં કોઇ ફેરફાર નથી. હવે ઉપરોકત બાબતમાં કોઇ ઉમેદવારને કોઇ રજુઆત હોય તો અગાઉ આપેલ સમય તા.૧૭/૦૨/૧૭ થી તા.૨૩/૦૨/૧૭ સુધીમાં સુધારો કરી આવા ઉમેદવાર હવે તા.૨૭/૦૨/૧૭ સુધી અત્રેની કચેરી ખાતે રૂબરૂમાં આવી રજુઆત કરી શકશે. આ પછી કોઇ ઉમેદવારની રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.
(૪) લેખીત પરીક્ષા અને શારીરિક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ આધારે આખરી મેરીટ લીસ્ટ (અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી વગર) તા.૦૨/૦૩/૧૭ ના રોજ મુકવામાં આવશે. ભરતીની પ્રક્રિયા હાલ સુધી પેપરલેસ કરવામાં આવેલ હોય કોઇ ઉમેદવારના કોઇ દસ્તાવેજની ચકાસણી કરવામાં આવેલ નથી. આ અંગે આશરે ૩૫,૦૦૦ ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલવવામાં આવશે. જે અંગેના કોલ લેટર તા.૦૪/૦૩/૧૭ થી તા.૧૪/૦૩/૧૭ સુધી https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉમેદવારોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી ગાંધીનગર, અમદાવાદ અને વડોદરા ખાતે તા.૧૫/૦૩/૧૭ થી શરૂ કરવામાં આવશે
  
 સહી/-
(જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક,IPS)
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.

 


અગત્યની સુચનાઓ તા.૧૬/૦૨/૧૭

લોકરક્ષક (કોન્સટેબલ) ભરતી અન્વયે શારીરિક કસોટી (PET/PST) ના હંગામી પરીણામ
(૧) લોકરક્ષક(કોન્સટેબલ)ભરતી અન્વયે તા.૨૩/૧૦/૧૬ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખીત પરીક્ષામાં શારીરિક કસોટી માટે કવોલીફાય થયેલ કુલ૧,૩૪,૯૩૨ ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી રાજયના જુદા જુદા દસ કેન્દ્રો ખાતે બોલાવવામાં આવેલ. જે શારીરિક કસોટી તા.૧૬/૦૧/૧૭ થી તા.૧૧/૦૨/૧૭ સુધી યોજવામાં આવેલ.
(ર) કોઇ ઉમેદવાર શારીરિક કસોટી (PET/PST)ના પરીણામની વિગતો જાણવા માંગતા હોય તો તેઓ અહી કલીક કરો.   .
(૩) કોઇ ઉમેદવાર શારીરિક કસોટી (PET/PST) માં પાસ/નાપાસ અથવા મેળવેલ ગુણ અંગે કોઇ રજુઆત કરવા માંગતા હોય તો તેઓએ રૂબરૂમાં તા.૧૭/૦૨/૧૭ થી તા.૨૩/૦૨/૧૭ સુધી કચેરી સમય દરમ્યાન (કલાક ૧૦.૩૦ થી ૧૮:૦૦ સુધી) લોકરક્ષક ભરતીબોર્ડની નીચે જણાવેલ સરનામે આવેલ કચેરી ખાતે આવી રજુઆત કરી શકે છે.
 
સરનામું:અધ્યક્ષ લોકરક્ષક ભરતીબોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષકની કચેરી, વડોદરા વિભાગ,કોઠી બિલ્ડીંગ, રૂમ નંબર-૪૫, રાવપુરા, વડોદરા. ફોન નંબર- ૦૨૬૫-૨૪૩૭૬૦૭/ મો.નં.૯૯૭૮૪૦૮૪૮૯.
આ અંગે કોઇની ફેર શારીરિક ચકાસણી જેવી કે ઉંચાઇ, દોડ, વજન કે છાતી ફરીથી કરવામાં આવશે નહી. જેની નોંધ લેવી. ફકત પાસ/નાપસ અથવા મેળવેલ ગુણ અંગે તેઓને કોઇ રજુઆત હોય તો તેઓ રૂબરૂ રજુઆત કરી શકશે.આ અંગેની કોઇ રજુઆત ટપાલ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે નહી કે ટપાલથી જાણ પણ કરવામાં આવશે નહી.
(૪) આ શારીરિક કસોટી (PET/PST) ના તમામ ઉમેદવારોના પરીણામો ગ્રાઉન્ડ વાઇઝ નીચે મુજબછે.
અ.નં.ગ્રાઉન્ડનું નામ પાસ ઉમેદવારોની વિગત નાપાસ ઉમેદવારોની વિગત
0 ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન
પોલીસ હેડકવાર્ટર, અમદાવાદ શહેર, જે.ડી.નગરવાલા સ્ટેડીયમ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
એસ.આર.પી. ગૃપ-ર, સૈજપુર બોઘા, નરોડા પાટીયા રોડ, ક્રિષ્ણનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬
પોલીસ તાલીમ શાળા, લાલબાગ, વડોદરા
એસ.આર.પી. ગૃપ-૧૩, ઘંટેશ્વર, રાજકોટ
એસ.આર.પી. ગૃપ-૫, લુણાવાડા રોડ, કોલીયારી, ગોધરા-૩૮૯૦૦૧
એસ.આર.પી. ગૃપ-૧૧, વાવ, સુરત
એસ.આર.પી. ગૃપ-૭, કપડવંજ રોડ, એસ.ટી.નગર નજીક, નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧
એસ.આર.પી. ગૃપ-૧૨, સેકટર-ર૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
પોલીસ હેડકવાર્ટર, સાબરકાંઠા, સબજેલ નજીક, હિંમતનગર-૩૮૩૦૦૧
૧૦પોલીસ તાલીમ મહાવિધાલય, જૂનાગઢ
(૫) આ અંગે શારીરિક અને લેખિત પરીક્ષા (અસલ દસ્તાવેજ ચકાસણી વગર) મેરીટ લીસ્ટ તા.૨૫/૦૨/૧૭ ના રોજ આ વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે. ભરતીની પ્રક્રિયા હાલ સુધી પેપરલેસ કરવામાં આવેલ હોય કોઇ ઉમેદવારના કોઇ દસ્તાવેજની ચકાસણી કરવામાં આવેલ નથી. આ અંગે આશરે ૩૫,૦૦૦ ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલવવામાં આવશે. જે અંગેના કોલ લેટર તા.૨૭/૦૨/૧૭ થી તા.૦૫/૦૩/૧૭ સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
(૬) ઉમેદવારોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી તા.૦૭/૦૩/૧૭ થી અમદાવાદ તેમજ વડોદરા ખાતે શરૂ કરવામાં આવશે.
સહી/-
(જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક,IPS)
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.

શ્રી જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક, આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.


ભરતી જાહેરખબર તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૬

હેલ્પલાઇન

લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ કંટ્રોલ રૂમ

ટેલીફોન નંબર :
૦૨૬૫ - ૨૪૩૭૬૦૭

મોબાઇલ નંબર :
૦૯૯૭૮૪૦૮૪૮૯


અમારો સંપર્ક કરો

સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ, પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા રેન્જની કચેરી, રૂમ નંબર.૪૫, કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા શહેર.
પીન કોર્ડ : ૩૯૦૦૦૧

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ