ગુજરાતી English

  લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

શ્રી આશિષ ભાટીયા,આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી.(ક્રાઇમ અને રેલ્વે).


  અગાઉની સુચનાઓ

  છબી ગેલેરી

          લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

અગત્યની સુચનાઓ તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૬

તા.૨૩/૧૦/૧૬ ના રોજ લેવામાં આવેલ લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ)ની લેખિત પરીક્ષાનું હંગામી પરિણામ
(૧) આ હંગામી પરિણામ જે તે ઉમેદવાર દ્વારા ojas.gujarat.gov.in ઉપર ભરેલ ઓનલાઈન અરજીમાં દર્શાવેલ સ્પોર્ટસ/એન.સી.સી./વિધવા/રક્ષાશક્તિ યુનિવર્સીટી પ્રમાણપત્ર અંગે નિયમોનુસાર મળવાપાત્ર વધારાના ગુણ ઉમેરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.
(૨)બિન અનામત રીતે આર્થિક પછાત વર્ગો ( UEWS ) ના ઉમેદવારોને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવામાં આવેલ છે.
(૩)જે ઉમેદવાર ફક્ત પોતાના લેખિત પરીક્ષાનુ હંગામી પરીણામ (પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ) ગુણ જાણવા ઈચ્છતા હોય તેઓ.
(૪)લોકરક્ષક લેખિત પરીક્ષાનું હંગામી પરીણામ ( પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ ) રોલ નંબર પ્રમાણે નીચે CLICK કરો.
10000001
To
10063625
10063626
To
10126786
10126787
To
10193828
10193829
To
10258293
10258295
To
10322563
10322565
To
10393299
10393300
To
10459348
10459349
To
10525639
10525640
To
10592909
10592910
To
10668352
10668353
To
10743200
10743201
To
20000022
(૫)જે ઉમેદવારો તેમના લેખિત પરીક્ષાના OMR Sheet નું રીચેકીંગ કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે તમામ કેટેગરીના ( SC, ST, SEBC & General ) ઉમેદવારોએ રી ચેકીંગ ફીના રૂ.૩૦૦/- ના ‘’CHAIRMAN, LOKRAKSHAK RECRUITMENT BOARD’’ ના નામનો રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ Payable at VADODARA તેમજ પોતાની હોલ ટીકીટ (Call Letter) સાથે તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ સુધીમાં રૂબરૂમાં અથવા પોષ્ટ દ્રારા નીચેના સરનામે અરજી મોકલી શકશે.
સરનામું:-અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, વડોદરા વિભાગ, કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ કંન્ટ્રોલરૂમઃ
ફોન નં.: ૦૨૬૫-૨૪૩૭૬૦૭
મોબાઈલ નં.: ૯૯૭૮૪૦૮૪૮૯
તા.૧૪/૧૨/૧૬ પછી કોઇપણ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી, જેની ખાસ નોંધ લેવી.
(૬)જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે એન.સી.સી./આર.એસ.યુ./વિધવાના પ્રમાણપત્રની વિગતો દાખલ કરવાની રહી ગયેલ હોય અને આ તબક્કે વધારાના ગુણ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓએ આ અંગેના પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત નકલ સાથે તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ સુધીમાં લેખિત અરજી કરી શકશે. તે બાદ અરજી કોઈ પણ સંજોગોમાં સ્વિકારવામાં આવશે નહી.
(૭)સ્પોર્ટસ અંગે કોઈ ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી સમયે વિગતો શરતચુકથી ભરવાની રહી ગયેલ હોય અને હાલ વધુ ગુણ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ સબંધિત જિલ્લા રમતગમત અધિકારી પાસેથી તેઓને આ રમત માટે નિયમ મુજબ વધારાના ગુણ મળવાપાત્ર છે. તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવી તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ સુધીમાં અરજી કરી શકશે.
(૮) The Police Constable, Class-III ( Combined Competitive Examination ) Rules-2016 ના નિયમ-૧૫ ને ધ્યાને લઈ લેખિત પરીક્ષામાં હાલ હંગામી ધોરણે કુલ ૪૫ ઉમેદવારોને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવેલ છે. જેની વિગત માટે અહીં CLICK કરો.
આ હંગામી ધોરણેે ગેરલાયક ઠરાવેલ તમામ ઉમેદવારો પૈકી કોઇએ તેઓને ગેરલાયક ઠરાવવા અંગે કોઈ રજુઆત કરવા માંગતા હોય તો વિના મૂલ્યે તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ સુધીમાં અધ્યક્ષકશ્રી, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક,વડોદરા વિભાગ, કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧. ને રૂબરૂમાં અથવા લેખીત અરજી દ્ધારા રજુઆત કરી શકશે. આવા ઉમેદવારને રૂબરૂમાં તેઓને ગેરલાયક ઠરાવવા અંગેના આધાર પુરાવા જેવા કે CCTV Footage વિગેરે  બતાવવામાં આવશે. આ અંગે કોઈ ઉમેદવારને અલગથી લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવશે નહીં. સમયમર્યાદા બાદની કોઇ રજૂઆત ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહિ.
(૯) ઉપરોકત પેરા-૮ ની વિગતે ઉમેદવારોને તેમના નામ સામે જણાવેલ કારણો સબબ હંગામી ધોરણે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવેલ છે. ઉમેદવારની રજૂઆતને ધ્યાને લઇ આ અંગે નિયમો અનુસાર આખરી નિર્ણય લેવામાં આવશે. જેની જાણ વેબસાઇટ ઉપર આખરી પરિણામ વખતે જોઇ શકાશે.
(૧૦) આ ચકાસણી કર્યા પછી આખરી પરિણામ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૬ સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
(૧૧) લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્રારા લોકરક્ષક ભરતી અન્વયે હાલ સુધીની અગત્યની વિગતો નીચે મુજબ છે.
(A) જાહેરાત આપ્યા તારીખ.૦૧/૦૭/૨૦૧૬
(B) ઓનલાઈન અરજી મેળવ્યાનો સમયગાળો તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬ થી     તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬
(C) ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની સંખ્યાઃ ૭,૮૧,૭૯૮
(D) લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ લેવામાં આવેલ.
(E)ફાઇનલ આન્સર કી વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કર્યા તારીખ : ૦૨-૧૧-૨૦૧૬
(F) લેખિત પરીક્ષા આપેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા—૫,૭૯,૬૧૮
(G) પ્રોવિઝનલ રિઝલ્ટ જાહેર કર્યા તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૬
(૧૨) અત્યાર સુધી ભરતી બોર્ડ દ્રારા કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી પેપર વગરની    (Paperless) હોય હાલ સુધી કોઈ ડોક્યુમેન્ટસની ચકાસણી કરવામાં આવેલ નથી. PET/PST પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન વખતે ઉમેદવારોના તમામ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
(૧૩) લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા ૪૦ થી વધારે ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા ૧,૩૪,૯૪૭. સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારના ૯૦ ગુણ છે. (પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ મુજબ ફકત જાણ સારૂ).
(૧૪)લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા તેનાથી વધારે ગુણ મેળવેલ હોય તે તમામ ઉમેદવારોને ફીઝીકલ ટેસ્ટ (PET/PST) માટે બોલાવવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા આશરે તા.૦૫/0૧/૨૦૧૭ થી શરૂ કરવાનું આયોજન છે.

સહી/-
(જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક)
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.

શ્રી જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક, આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.


ભરતી જાહેરખબર તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૬

  હેલ્પલાઇન

 લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ કંટ્રોલ રૂમ

  ટેલીફોન નંબર : 
  ૦૨૬૫ - ૨૪૩૭૬૦૭

  મોબાઇલ નંબર : 
   ૦૯૯૭૮૪૦૮૪૮૯


  અમારો સંપર્ક કરો

સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ, પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા રેન્જની કચેરી, રૂમ નંબર.૪૫, કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા શહેર.
પીન કોર્ડ : ૩૯૦૦૦૧

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ