ગુજરાતી English

  લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

જુની સુચનાઓ     તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૬


*લોકરક્ષક માટેની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ.*સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને અંતિમ જવાબ ચાવી (Answer Key) માટે અંહીયા ક્લીક કરો. 


નોંધ:


૧. ઉમેદવાર પોતાના લેખિત પરીક્ષાના ગુણ પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ની સાથે સરખાવી ચકાસી શકે છે.  


૨. પ્રશ્ન નં- ૪૬ (સેટ-૧) માટે :
1 KB = 1024 બાઈટ્સ = 1024 x 8 બીટ્સ = 8192 બીટ્સ
તેથી D સાચો જવાબ છે. 


સહી/-
(જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક)
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.

  

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ