ગુજરાતી English

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

બિન હથિયારી(UNARMED) અને હથિયારી(ARMED) પુરુષ/મહિલા લોકરક્ષકની જીલ્લા ફાળવણી www.ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર જોઇ શકાશે.
More Website Templates @ TemplateMonster.com. Zerotheme.com!

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ

અગત્યની સુચનાઓ તા.૧૮/૦૪/૧૭

લોકરક્ષક-કોન્સ્ટેબલ/જેલ સિપાઇની સીધી ભરતી અંગેના આખરી પરિણામની અગત્યની જાહેરાત
(૧) અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા વિભાગ,વડોદરા દ્ધારા જાહેરાત ક્રમાંક: LRB/201617/1, તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ અન્વયેથી રાજ્ય પોલીસ દળ તથા જેલ પ્રભાગમાં રહેલ નીચે મુજબની કુલ ૧૭૫૩૨ ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે જાહેરાત આપવામાં આવેલ.
સંવર્ગ બિન અનામત અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જન જાતિસા.શૈ.પ. વર્ગકુલ
પુરૂષ મહિલાપુરૂષમહિલાપુરૂષમહિલાપુરૂષ મહિલા પુરૂષમહિલા
બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક ૩૮૬૧ ૧૯૦૨ ૫૩૦ ૨૬૧ ૧૧૩૬ ૫૫૯ ૨૦૪૪ ૧૦૦૭ ૭૫૭૧ ૩૭૨૯
ખ  હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ- લોકરક્ષક ૫૮૧ ૨૮૬ ૮૦ ૩૯ ૧૭૧ ૮૪ ૩૦૭ ૧૫૨ ૧૧૩૯ ૫૬૧
એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ ૧૯૨૮ -  ૨૬૪ - ૫૬૭ - ૧૦૨૧  - ૩૭૮૦ -
જેલ સિપાઇ>જેલ સિપાઇ ૩૫૭ ૨૬ ૪૯ ૦૪ ૧૦૫ ૦૮ ૧૮૯ ૧૪ ૭૦૦ ૫૨
કુલ૬૭૨૭ ૨૨૧૪ ૯૨૩ ૩૦૪ ૧૯૭૯ ૬૫૧ ૩૫૬૧ ૧૧૭૩ ૧૩૧૯૦ ૪૩૪૨
 
નોંધ : બિન અનામત રીતે આર્થિક પછાત વર્ગો (Unreserved Economically Weaker Sections) ના ઉમેદવારોને બિન અનામત (General) કેટેગરીમાં ગણવામાં આવેલ છે. (Unreserved Economically Weaker Sections) ના ઉમેદવારોને બિન અનામત (General) કેટેગરીમાં ગણવામાં આવેલ છે.
(૨) લોકરક્ષક ભરતી અન્વયે તા.૨૩/૧૦/૧૬ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખીત પરીક્ષા તથા તા.૧૬/૦૧/૧૭ થી તા.૧૧/૦૨/૧૭ સુધીમાં લેવામાં આવેલ શારીરિક કસોટી (PET/PST) માં ઉત્તીર્ણ થયેલ ઉમેદવારો પૈકી કુલ ૩૪,૫૮૬ ઉમેદવારોને મેરીટ્સના ધોરણે દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ. જે પૈકી ૩૩,૭૧૮ ઉમેદવારો દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ. જે તમામ હાજર રહેલ ઉમેદવારો પૈકી હંગામી ધોરણે પસંદગી યાદી તા.૦૫/૦૪/૧૭ ના રોજ વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ. અને આ હંગામી પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદી સંદર્ભે કોઇ ઉમેદવારને કોઇ રજૂઆત હોય તો તા.૧૨/૦૪/૧૭ સુધીમાં રજૂઆત કરવા જણાવવામાં આવેલ.
(૩) હંગામી પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદી સંદર્ભે ઉમેદવારો તરફથી મળેલ રજૂઆતો તેમજ દસ્તાવેજોની ફેર ચકાસણી કરી નિયમોનુસાર જરૂરી સુધારા/વધારા કરી આખરી પસંદગી યાદી માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોના Cut Off માકર્સ અને જન્મ તારીખ નીચે મુજબ છે.

(A) Male

CATEGORYUPCAPCJAIL SEPOY S.R.P.F. CONSTABLE
GeneralMARKS87.258482.7581
D.O.B. 20/10/1989 19/05/1992 12/11/1991 19/07/1994
SCMARKS 81.25 80.7579.7578.25
D.O.B. 30/12/1990 13/07/1996 23/11/1991 11/10/1983
STMARKS 73.5072.57169.25
D.O.B. 04/02/1990 05/01/1990 16/06/1992 01/06/1993
S.E.B.C MARKS83.75 83.25 82.579.75
D.O.B. 04/03/1991 01/06/1985 01/06/1996 18/08/1995

(B) Female

CATEGORYUPCAPCJAIL SEPOY
GeneralMARKS 65 58.75 58.25
D.O.B. 18/12/1997 26/03/1996 16/10/1997
SCMARKS 56.25 55.25 55
D.O.B. 26/10/1989 18/03/1995 01/12/1983
ST MARKS 58 56.5 56.25
D.O.B. 15/06/1992 15/04/1994 13/05/1985
S.E.B.C MARKS 56.25 54 54
D.O.B. 05/01/1995 28/06/1989 15/07/1997
નોંધ: EX-SERVICEMEN અંગે Gujarat Civil Services (Reservation of Vacancies for Ex-Servicemen in Class-III and Class-IV Posts & Service) Rules, 1975ના નિયમો ધ્યાને લઇ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્ધારા લીધેલ નિર્ણય મુજબ ૧૬Ex-Servicemen ને બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાં, ૦૪Ex-Servicemen ને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાં, ૦૧Ex-Servicemen ને જેલ સિપાઇ સંવર્ગમાંઅને ૨૦ Ex-Servicemen ને એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગમાંમળી કુલ ૪૧Ex-Servicemen ને પસંદગી યાદીમાં સમાવવામાં આવેલ છે.
(૪) દસ્તાવેજ ચકાસણીના અંતે આખરી(Final) પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષા યાદી માટે પસંદગી પામેલ તેમજ પસંદગી નહીં પામેલ તમામ ઉમેદવારોની PET/PST ના રોલ નંબર મુજબની આખરી યાદી માટે અહીં ... કલીક કરો.
(૫) દસ્તાવેજ ચકાસણીના અંતે પસંદગી યાદી માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની સંવર્ગવાર આખરી(Final) પસંદગી યાદી માટે નીચે મુજબ ...ક્લીક કરો.
બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ(UNARMED POLICE CONSTABLE IN STATE POLICE FORCE)
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-(ARMED POLICE CONSTABLE IN STATE POLICE FORCE)
એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ (ARMED POLICE CONSTABLE IN S.R.P.F.)
જેલ સિપાઇ – પુરૂષ (SEPOY (Male) in Jail Department)
જેલ સિપાઇ – મહિલા (SEPOY(Female) / Matron in Jail Department)
() દસ્તાવેજ ચકાસણીના અંતે પ્રતિક્ષા યાદી માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની સંવર્ગવાર આખરી(Final) પ્રતિક્ષા યાદી માટે નીચે મુજબ... ક્લીક કરો.
બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ(UNARMED POLICE CONSTABLE IN STATE POLICE FORCE)
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-(ARMED POLICE CONSTABLE IN STATE POLICE FORCE)
એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ (ARMED POLICE CONSTABLE IN S.R.P.F.)
જેલ સિપાઇ – પુરૂષ (SEPOY (Male) in Jail Department)
જેલ સિપાઇ – મહિલા (SEPOY(Female) / Matron in Jail Department)
() જે SC/ST/SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અનામત વર્ગોના ઉમેદવારોને મળતી ઉપલી વય મર્યાદા/ઉંચાઇ ની છુટછાટ નો લાભ મેળવેલ નથી અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ મુજબ જનરલ કેટેગરીમાં આવતા હોય, નિયમોનુસાર આવા ઉમેદવારોને જનરલ કેટેગરીમાં ગણવામાં આવેલ છે.
() ઉમેદવારોની પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદી ગુજરાત સરકારશ્રીનાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગનાં રમત-ગમત અંગેનાં તા.૧૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરિપત્ર ક્રમાંક: સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૫/યુ-ઓ/૧૨૭૭/ગ-ર તેમજ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ ઘ્વારા લીઘેલ નિર્ણય મુજબ જે ઉમેદવારોનાં એક સરખા ગુણ હોય તેઓ પૈકી નીચે મુજબનાં ઉમેદવારોને અગ્રતા આપી સિનિયર ગણી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.
a) જે ઉમેદવાર રમતવીર હોઇ તેમને પ્રથમ અગ્રતા આપી સિનિયર ગણેલ છે.
b) જે ઉમેદવારોએ એક સરખા ગુણ મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને તેમની જન્મ તારીખના આધારે વધુ ઉંમરવાળાને સીનીયર ગણેલ છે
c) જેઓની જન્મ તારીખ પણ એક સરખી હોય તેવા કિસ્સામાં તેમની ઉંચાઇ આધારે વધુ ઉચાઇ ધરાવતા ઉમેદવારોને સીનીયર ગણેલ છે
d) જે ઉમેદવારોની ઉંચાઇ પણ સરખી હોયતો તેમના ધોરણ-૧૨ નામાકર્સઆધારે સીનીયરગણેલ છે
() જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે SC/ST/SEBC કેટેગરીમાં ઉમેદવારી નોંધાવેલ હોય અને દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે નિયમ મુજબ જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર / નોન ક્રિમીલેયર સર્ટીફીકેટ રજૂ કરેલ ન હોય, તેવા કુલ ૪૯ ઉમેદવારોને જનરલ કેટેગરી તરીકે ગણવામાં આવેલ છે. આવા ઉમેદવારોની યાદી માટે અહીં .... ક્લીક કરો.
(૧૦) દસ્તાવેજ ચકાસણી દરમ્યાન ૨૮ ઉમેદવારોને ભરતીની પ્રક્રિયા માટે ગેરલાયક ઠરાવેલ છે. જેની વિગત માટે અહીં .... ક્લીક કરો.
(૧૧) લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્ધારા લોકરક્ષક ભરતી અન્વયે હાલસુધીની અગત્યની વિગતો નીચે મુજબ છે.
(A) જાહેરાત આપ્યા તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬
(B) ઓનલાઇન અરજી મેળવ્યાનો સમયગાળો તા.૦૭/૦૭/૧૬ થી તા.૩૦/૦૭/૧૬
(C) ઓનલાઇન અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ લેખિત પરીક્ષા માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૭,૮૧,૭૯૮
(D) લેખિત પરીક્ષા યોજ્યા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬
(E) લેખિત પરીક્ષા આપેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૫,૭૯,૬૧૮
(F) લેખિત પરીક્ષાનું હંગામી પરિણામ જાહેર કર્યા તા.૨૪/૧૧/૧૬
(G) હંગામી પરિણામ અંગે ઉમેદવારો પાસેથી O.M.R. Sheet Re-checking વિગેરે બાબતે વાંધા-રજૂઆતો મેળવવામાં આવી - તા.૨૪/૧૧/૧૬ થી તા.૧૪/૧૨/૧૬ સુધી
(H) O.M.R. Sheet રીચેકીંગ પછી લેખિત પરીક્ષાનું આખરી પરિણામ જાહેર કર્યા તા.૨૪/૧૨/૧૬
(I) શારિરીક કસોટી (PET/PST) માટે ક્વોલીફાય થયેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૧,૩૪,૯૩૨
(J) શારિરીક કસોટી (PET/PST) તા.૧૬/૦૧/૧૭ થી તા.૧૧/૦૨/૧૭ સુધી યોજવામાં આવી.
(K) શારિરીક કસોટી (PET/PST) માં ભાગ લીધેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૧,૦૩,૭૪૭
(L) શારિરીક કસોટી (PET/PST) નું હંગામી પરિણામ જાહેર કર્યા તા.૧૬/૦૨/૧૭
(M) હંગામી પરિણામ અંગે ઉમેદવારો પાસેથી વાંધા-રજૂઆતો મેળવવામાં આવી. તા.૧૭/૦૨/૧૭ થી તા.૨૭/૦૨/૧૭ સુધી
(N) શારિરીક કસોટી (PET/PST) નું આખરી પરિણામ જાહેર કર્યા તા.૦૩/૦૩/૧૭
(O) શારિરીક કસોટી (PET/PST) માં પાસ થયેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૫૭,૩૭૮
(P) દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.૧૦/૦૩/૧૭ થી તા.૧૭/૦૩/૧૭ સુધી યોજવામાં આવી.
(Q) દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૩૪,૫૮૬
(R) દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે હાજર રહેલ ઉમેદવારોની સંખ્યા : ૩૩,૭૧૮
(S) દસ્તાવેજ ચકાસણી બાદ હંગામી પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદી જાહેર કર્યા તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૭
(T) હંગામી પરિણામ અંગે ઉમેદવારો પાસેથી વાંધા-રજૂઆતો મેળવવામાં આવી. તા.૦૫/૦૪/૧૭ થી તા.૧૨/૦૪/૧૭ સુધી
(U) વાંધા-રજૂઆતો બાદ પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદી માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની આખરી(Final) પસંદગી યાદી/પ્રતિક્ષા યાદી જાહેર કર્યા તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૭
૧૨) આખરી પસંદગી/પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેલ તમામ ઉમેદવારોની તેઓએ મેળવેલ કુલ ગુણ આધારે બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ(UPC), હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ(APC), એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ(S.R.P.), જેલ સિપાઇ (પુરૂષ) અને જેલ સિપાઇ(મહિલા/મેટ્રન) સંવર્ગની યાદીઓ (કુલ-૧૦ યાદી)પ્રીન્ટ કરી તૈયાર કરવામાં આવશે. અને આ યાદીઓ પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી, ગુ.રા., ગાંધીનગરને મોકલવામાં આવશે. જે આધારે તેઓશ્રીની કચેરી તરફથી ઉમેદવારોને જીલ્લા/શહેર ખાતે ફાળવણી કરી નિમણુંકની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
નોંધ: પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને શહેર/જીલ્લા મથકે નિમણુંક આપવાની કાર્યવાહી ભરતી બોર્ડ દ્ધારા હાથ ધરવાની રહેતી નથી. જેથી ઉમેદવારોને તેઓની નિમણુંક અને તે બાદની મેડીકલ વિગેરેની આનુસંગિક કાર્યવાહી માટે ભરતી બોર્ડને રજૂઆતો નહીં કરવા જણાવવામાં આવે છે.
સહી/-
(જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક,IPS)
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને
પોલીસ મહાનિરીક્ષક,
વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.

શ્રી જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિક, આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા વિભાગ, વડોદરા.


ભરતી જાહેરખબર તારીખ ૦૧-૦૭-૨૦૧૬

હેલ્પલાઇન

લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ કંટ્રોલ રૂમ

ટેલીફોન નંબર :
૦૨૬૫ - ૨૪૩૭૬૦૭

મોબાઇલ નંબર :
૦૯૯૭૮૪૦૮૪૮૯


અમારો સંપર્ક કરો

સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ, પોલીસ મહાનિરીક્ષક, વડોદરા રેન્જની કચેરી, રૂમ નંબર.૪૫, કોઠી બિલ્ડીંગ, રાવપુરા, વડોદરા શહેર.
પીન કોર્ડ : ૩૯૦૦૦૧

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ